SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

6.03.2024 / Arşiv

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALATYA-DARENDE SOFULAR GÖLETİ VE SULAMASI EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI (NAMI HESABINA) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/287243

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Üniversite Mah. Yahya Kemal Caddesi No: 1 ELAZIĞ 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242386911 - 4242386921

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

MALATYA-DARENDE SOFULAR GÖLETİ VE SULAMASI EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI (NAMI HESABINA)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mevcut basınçlı borulu sulama şebekesindeki (sanat yapılarındaki) betonarme koruma yapılarının bakım onarımı, mekanik aksamların bakım onarımı ve arızalı parçaların değişimi, basınçlı borulardaki patlakların onarımı, şebekedeki sorunlu hatların değişimi, işletme bakım yolunun onarımı işlerinin yapılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malatya İli, Kuluncak İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü - Üniversite Mah. Yahya Kemal Caddesi No: 1 ELAZIĞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

"Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği " hükümleri uyarınca bu ihalede;

AIX : SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği bölümlerine ait diplomalar kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

8 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø110 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,83%

2,75%

1,15

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø110 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,18%

1,77%

0,74

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø125 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,25%

0,38%

0,16

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø160 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,16%

1,73%

0,72

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø200 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,98%

1,47%

0,61

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø250 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

2,79%

4,19%

1,75

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø315 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

5,73%

8,6%

3,58

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø400 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

3,17%

4,76%

1,98

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø500 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

14,81%

22,22%

9,26

10 Atmosfer Basınç Dayanımlı ø630 mm Anma Çaplı HDPE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

20,21%

30,31%

12,63

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 100 Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,02%

1,53%

0,64

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 150 Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,72%

1,08%

0,45

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 200 Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,47%

2,2%

0,92

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 50 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,27%

0,41%

0,17

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 100 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,84%

1,26%

0,53

Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil)

2,53%

3,8%

1,58

Her Çapta Nervürlü Betonarme Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması (Nakliye Dahil)

1,7%

2,55%

1,06

6 metre Genişliğinde Servis Yolu (İşletme Bakım Yolu) Yapılması

4,82%

7,23%

3,01

Sanat Yapılarında Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması (Mekanik aksamın Montaj/Demontajı Dahildir)

0,4%

0,6%

0,25

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

0,24%

0,36%

0,15

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 100 Vantuzun Temini, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Koruma Yapısı Dahil Değildir)

0,27%

0,41%

0,17

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 150 Vantuzun Temini, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası Hariç)

0,29%

0,43%

0,18

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 125 Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

0,79%

1,18%

0,49

Çeşitli lama, profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (Nakliye Dahil)

1,58%

2,36%

0,98

Basınçlı Boru Hatlarında Ø 150 - Ø 300 mm Basınç Kırıcı Vananın Mekanik Aksamının Bakım Onarımı ve Arızalı Parçaların Değişimi

2,56%

3,84%

1,6

Kum Raspa Veya Zımpara İile Temizlenmiş Demir İmalat Yüzeylerinin Toplam 400 Mikron Kalınlığında Epoksi, 2 Kat Çinko Yoğun Primer Astar Ve 2 Kat Epoksi (Kömür Katranı) Boya İle Yapılması

0,12%

0,18%

0,07

Muhtelif Çaplı(Ø100(dahil)- Ø355(dahil) arası) El Kumandalı Sürgülü Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) (Hava Vanasız, Yollu/Yolsuz,)

2,74%

4,11%

1,71

Muhtelif Çaplı(Ø100(dahil)- Ø355(dahil) arası) El Kumandalı Sürgülü Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)(Hava Vanalı, Yollu/Yolsuz)

2,94%

4,41%

1,84

Her Çapta Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Montajı

0,54%

0,81%

0,34

Her Türlü Uygulama, Tatbikat, Tadilat Ve Detay Projeleri İşleri

0,8%

1,2%

0,5

Sanat Yapıları ve Boru Hendek Kazıları Hariç Her türlü kazının yapılması

1,04%

1,56%

0,65

Brüt Beton, Sıvalı Veya Eski Boyalı Yüzeylere (Sanat Yapılarında), Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su Bazlı Boya Kullanılarak İsim ve Numaralandırma Yapılması

0,19%

0,29%

0,13

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 , Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.