SU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

3.01.2023 / Arşiv

SU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1485703

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

:

4242386911 - 4242386921

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İkmali

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

“Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması” işi kapsamında 279 ha alan yağmurlama, damlama sistemde olmak üzere borulu şebeke ile sulanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malatya İli Hekimhan İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.01.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü (Proje ve İnşaat Servisi) Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A IX. Grup işleri Su Yapıları

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ø225 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

1%

2%

1

Ø280 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

1%

2%

1

Ø355 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

1,5%

2,5%

1

Ø400 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

1,5%

2,5%

1

Ø400 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

1%

2%

1

Ø450 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

3%

5%

3

Ø450 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

3%

4%

2

Ø500 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

3%

5%

2

Ø500 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

2%

3%

1

Ø560 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

5%

8%

4

Ø560 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

4%

7%

3

Ø630 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

15%

19%

10

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ TEK ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA YAPISI YAPILMASI

1,5%

2,5%

1

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA YAPISI YAPILMASI

5%

8%

4

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø50 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

3%

4%

2

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø100 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

1%

2%

1

CAZİBELİ TAHLİYE YAPISI YAPILMASI

4%

7%

3

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESi (BETON NAKLİ DAHİL)

2%

3%

1

HER ÇAPTA NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

3%

4%

2

İŞLETME VE BAKIM YOLU YAPILMASI

2%

3%

1Grup Adı : 
İş Grubu 1
Kısım Adı : 
Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İkmali
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ø160 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø180 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø200 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø250 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø315 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø400 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ TEK ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø50 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ DÖRT ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø50 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Ø200mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI İLE AYRIM YAPISI YAPILMASI

Ø500mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI VE Ø100mm ÇAPLI HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Debimetre ve yapısının yapılması

6%

9%

3Grup Adı : 
İş Grubu 2
Kısım Adı : 
Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İkmali
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ø110 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø140 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø140 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø140 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø160 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø160 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø180 ( 8ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø225 ( 10ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Ø315 ( 6ATÜ ) LÜK HDPE100 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ ÜÇ ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA YAPISI YAPILMASI

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ DÖRT ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA YAPISI YAPILMASI

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ TEK ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø100 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ ÜÇ ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø80 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

ULTRASONİK (ÖN ÖDEMELİ) SAYAÇLI H TİPİ ÜÇ ÇIKIŞLI HİDRANT İLE SU ALMA VE Ø50 HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Ø50mm HAVA VANALARI VE KORUMA YAPISI YAPILMASI

Ø80mm HAVA VANALARI VE KORUMA YAPISI YAPILMASI

Ø100 mm HAVA VANALARI VE KORUMA YAPISI YAPILMASI

Ø150 mm HAVA VANALARI VE KORUMA YAPISI YAPILMASI

Pompajlı Tahliye Yapısı Yapılması

Ø100mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI İLE AYRIM YAPISI YAPILMASI

Ø125mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI İLE AYRIM YAPISI YAPILMASI

Ø150mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI İLE AYRIM YAPISI YAPILMASI

Ø125mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI VE Ø50mm ÇAPLI HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Ø150mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI VE Ø50mm ÇAPLI HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Ø200mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI VE Ø50mm ÇAPLI HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Ø300mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI VE Ø80mm ÇAPLI HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

Ø350mm ÇAPINDA HAT KAPAMA VANASI VE Ø80mm ÇAPLI HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI

HER TÜRLÜ UYGULAMA, TATBİKAT, TADİLAT VE DETAY PROJELERİ İŞLERİ

4%

6%

2

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

16.07.2015 tarihinde yayınlanan 29418 sayılı Resmi Gazetede; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.